Общи условия
Приложения към Споразумението
Член 1. Определения


Определения - термините, използвани в Споразумението имат следния смисъл: 1. Администратор - платформата BiznesKatalog.com.
 2. BiznesKatalog.com или Платформата - уебсайт за публикуване на услуги и бизнес информация, оперираща под името BiznesKatalog.com.
 3. Споразумение с потребителя - настоящите "Общи условия".
 4. Регистрация - процедурата по създаване на нов "Акаунт".
 5. Акаунт - сбор от данни на Потребителя, включващи: данни за вход в платформата (имейл адрес и парола), списък с "артикули", адрес за доставка, адрес за фактуриране и други данни.
 6. Потребител - физическо или юридическо лице, отговарящo на условията на Споразумението и сключило Споразумението.
 7. Артикули/Услуги/Бизнеси - всички услуги и права, които се търсят или предлагат в BiznesKatalog.com.
 8. Безплатни обяви - тип артикули, които могат да бъдат добавяни от всички потребители.
 9. Начини за плащане - това са 3-ти лица (фирми и банкови институции), с които работим, за да осигурим сигурни плащания за продукти и услуги продавани от нас. Такива 3-ти лица са: Paypal и ePay.
 10. Промо опции - Платен вариант на рекламиране (промотиране) на артикули, публикувани от Потребител.

Член 2. Сключване на споразумеиетоСпоразумението се сключва между Потребителя и Администратора за неопределен период от време, от момента, в който Потребителят започне по какъвто и да е начин да използва Платформата. Използването на платформата на интернет адрес „www.BiznesKatalog.com“, както и всички нейни прилежащи адреси означава, че Потребителят се е запознал и съгласил със Споразумението, както и с всяко негово последващо изменение.

Член 3. Прекратяване на споразумениетоПотребителят може да прекрати Споразумението по всяко време, като (1) изтрие своя Акаунт и публикуваните от него артикули, отзиви, коментари и/или (2) престане да използва ПЛАТФОРМАТА по някакъв друг начин. Потребителят продължава да носи отговорност за действията си в „BiznesKatalog.com“, извършени по време на действие на Споразумението.

Член 4. Предмет на споразумението/ Услуги на "BiznesKatalog.com"


В рамките на платформата "BiznesKatalog.com" Потребителите могат да използват следните услуги с предвидените за тях ограничения:  • да разглеждат съдържанието на артикулите
  • да публикуват артикули тип "безплатни обяви" за предлагани от тях стоки и услуги
  • да се свързват с други потребители на платформата чрез лични съобщенияЧлен 5. Условия за ползване на „BiznesKatalog.com“
  • Платформата може да бъде използвана от дееспособни физически лица над 18 годишна възраст, от юридически лица и от други правни образувания, създадени в съответствие с българското законодателство.
  • Използването на услугите, описани в предмета на споразумението, не изисква регистрация в BiznesKatalog.com, но такава може да бъде направена при спазване на изискванията за нея, предвидени в настоящото Споразумение.
  • Използването на Платформата изисква наличието на инструменти, които позволяват достъп до интернет, включително програма, която позволява преглеждането на съдържанието на съответната интернет страница.
Член 6. Публикуване и активност на артикулите в „BiznesKatalog.com“  • Публикуването на артикули може да се направи след регистрация в платформата BiznesKatalog.com.
  • За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни наличния в BiznesKatalog.com електронен формуляр за регистрация, като посочи валиден свой имейл адрес и парола.
  • След като попълни данните във формуляра за регистрация, Потребителят получава съобщение на имейл адреса, който е посочил при регистрацията, в което се посочва начина, по който той следва да потвърди своята регистрацията.
  • Потребителят е длъжен да не нарушава правата на трети лица използвайки данните за регистрация.
  • Чрез регистрацията си Потребителят създава Акаунт в Платформата, който може да достъпва чрез имейла си, използван при регистрацията, и паролата си.
  • Всеки потребител след регистрация може да добавя артикули тип безплатни обяви.
  • Всички артикикули тип "Обяви" са безплатни.
  • Всеки артикул трябва да олицетворява индивидуален бизнес и/или предлагана услуга.
  • Всички артикикули се считат за валидни до момента, в който потребителя не реши да премахне артикула.
  • Някои артикикули могат и ще бъдат задържани за одобрение от администратора. След одобрение артикикулите ще станат достъпни публично.
  • Одобрението от администратор на определен артикул не гарантира, че всички правила са били спазени. Ако се разкрият нарушения на следващ етап, администратора си запазва правото да ограничи достъпа до артикула, до привеждането на артикула в изряден вид.
  • Потребителите могат да редактират своите артикикули.


Член 7. Условия за публикуване на артикули в „BiznesKatalog.com“


За да публикува артикул, Потребителят следва:  • Да посочи заглавие на Артикула. Забранено е публикуването на контактна информация в заглавието на Артикула.
  • За цена Потребителят може да посочи фиксирана сума в лева, безплатно или да остави полето непопълнено.
  • Официаланата валута на република България е лева, следователно потребителя не трябва да публикува артикули, които указват, че цената всъщност е във различна валута.
  • Да избере най-подходящата категория за артикула.
  • Да определи местоположението на предлагания Артикул/услуга.
  • Да притежава авторските права върху приложените снимки или разрешение за използването им.
  • Да изпише заглавието и описанието на артикула на български език (кирилица). Употребата на латински и други букви е разрешена само с цел посочване на търговски марки и модели на продукти или услуги.
  • Да не публикува уеб адреси, линкове и връзки към други уебсайтове, освен помощни линкове съдържащи допълнителна и полезна информация за артикула.
  • Да не публикува дублиращи се артикули. За дублиращи се артикули ще се смятат такива със съвпадащи или подобни описания, заглавия, снимки, както и такива, които предлагат подобни продкути/услуги от един и същ потребител и/или *източник.
  • Да не публикува артикули с посочени за контакт телефонни номера с добавена стойност.
  • Да не публикува артикули, рекламирани в Платформата чрез способи, различни от предлаганите от Администратора.
  • Да не публикува артикули за услуги за групово пазаруване от международни сайтове.
  • Да не изброява марки и модели на продукти/услуги, които не предлага чрез артикулите си.
  • Да не пубиликува артикули с рекламна цел, т.е. без да описва в тях конкретен продукт, услуга или бизнес.
  • Да не публикува артикули, предлагащи стоки или услуги, вкючени в забранения списък на Приложение No 2, представляващо неразделна част от настоящото спразумение.
  • Да не нарушава условията на настоящото Споразумение по какъвто и да друг начин.
Член 8. Платени услуги в „BiznesKatalog.com“ / Фактури  • Платените услуги на „BiznesKatalog.com“ се състоят във възможност за рекламиране на артикулите чрез Промо опции. Цените за платените услуги в Платформата са обявени в Приложение № 3 към настоящото Споразумение. Използването на която и да е платена услуга в „BiznesKatalog.com“ не гарантира изключителност на рекламиранаия артикул, т.е. Организаторът има право по свое усмотрение и съгласно уговорки с трети лица да поставя банери, клипчета и други рекламни материали на такива трети лица, включително конкуренти на публикувалия артикула, навсякъде в сайта, включително и в пространството, заето от който и да е артикул в „BiznesKatalog.com“. Организаторът има същите права и по отношение на артикули, които са публикувани безплатно и във връзка, с които не е била използвана каквато и да е платена услуга на платформата.
  • Рекламирането на артикулите става чрез показването им на заглавната страница на Платформата или най-горе в списъка за съответната категория на ротационен принцип. За да рекламира артикулите си, съответният Потребител трябва да плати Промо опция/-ии, която има парична равностойност.
  • Плащането на промо опции става чрез използване на някой от начините за директно плащане, предложени в Платформата;
  • Директното плащане означава купуването на Промо опция за конкретна обява.
  • Ползването на услуга "Промотиране" към конкретен артикул от Потребителя започва да тече след като тя е заявена и платена от Потребителя и той получи потвърждение чрез електронни средства от Администратора, че опцията за артикула е активирана. Потребителят изрично се съгласява, че директното плащане за промотиране ще активира промотирането на съответния артикул веднага. Съответно Потребителят няма възможност да се откаже от така заявената услуга такава каквато е тя в момента на закупуването.
  • Продължителността на използването на промо опция може да е за различен период от време, който започва да тече от момента на активирането й. Този срок не се прекъсва или удължава, ако артикула бъде деактивиран или изтрит от самия Потребител. В случай на технически проблеми в сайта, които водят до невъзможност артикула да бъде виден на Платформата, този срок ще бъде компенсиран от администратора.
  • За да получи фактура, Потребителят следва да изпрати данни за фактуриране на администратора. Данните могат да бъдат изпратени на имейл адрес: support@BiznesKatalog.com. Потребителят може да заяви желанието си да получи фактури за всички свои плащания. Потребител може предварително или в 5-дневен срок от извършване на съответното плащане да заяви издаване на фактура.
  • Суми, платени чрез директни плащания не подлежат на връщане.
  • В случаи на погрешно промотиран артикул, потребителя има право да прехвърли оставащите промо дни към друг свой артикул. Прехвърлянето става чрез уведомяване на администратора за желаното прехвърляне.
  • Потребителят не може да се откаже от платена услуга и да иска да му се възстанови сумата, предплатена за ползването й, ако тази услуга вече е била изпълнена или е започнала да се изпълнява от Администратора с изключение на случаите, описани по-долу.
  • Потребителят поема за своя сметка риска от публикуването на артикул, който е в нарушение на общите условия на настоящото Споразумение, както и използването на Промо опция за този артикул. В тези случаи Потребителят не може да иска да му бъде възстановена сумата, за активирана Промо опция за артикул, който в последствие бъде премахнат от Администратора, защото е в нарушение на условията на Споразумението. Потребителят не може да иска възстановяне на средствата за промотиран артикул, който е бил деактивиран или изтрит от него самия или е бил премахнат от Администратора по сигнал на потребител, че той вече не е валиден/актуален. Администраторът има право да иска да му върнат възстановени от него суми без основание за това.
  • Потребителят поема за своя сметка риска от поведение при ползването на платформата „BiznesKatalog.com“ в нарушение с условията на настоящото Споразумение. Потребителят не може да иска да му бъде въстановена предплатената сума, за активирани Промо опции по артикули, когато Акаунтът му бъде блокиран и артикулите му бъдат изтрити, поради негово поведение в нарушение на условията на Споразумението.Член 9. Права, задължения и отговорности на потребителя  • Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящте общи условия.
  • Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при изплзването на „BiznesKatalog.com“.
  • Потребителят няма право да използва Акаунтите на други Потребители, нито да предоставя своя Акаунт за ползване от други лица. Той е длъжен да пази в тайна паролата на Акаунта си.
  • Потребителят няма право по какъвто и да е начин да използва търговските марки "BiznesKatalog.com", авторските права върху графичните елементи на BiznesKatalog.com, включително и логото, както и върху оформлението и състава на тези елементи и дизайна на Платформата.
  • Всеки потребител сам носи отговорност за съдържанието на публикуваните от него артикикули и снимките към тях, както и за изпратените от него лични съобщения.
  • Потребителят е длъжен да не изпозва Платформата по начин, който противоречи или не е в съответствие с целта й.
  • Потребителите нямат право да поместват или изпращат чрез артикулите си, снимките към тях или личните си съобщения съдържание, което нарушава законовите и нравствени норми, изобразява или разпространява насилие, омраза, расизъм, дискриминация от какъвто и да е вид, включително но не само на културна, етническа, полова, сексуална, политическа, религиозна основа, нарушава личните права или накърнява достойнството на трети лица.
  • Потребителят няма право да изпраща еднотипни, масови, призивни, рекламни (за продукти или сайтове), подобни спамърски лични съобщения. Всички получатели на подобен тип лични съобщения следва да информират администраторите на „BiznesKatalog.com“, за да бъдат предприети необходимите мерки.
  • Потребителят няма право да нарушава поверителността на други потребители на платформата "BiznesKatalog.com", преди всичко чрез събиране, притежание и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.
  • Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Платформата, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други потребители.
  • Потребителят няма право да публикува артикули или да предприема други действия в ущърб на Администратора или други лица, включително, но не само, като нарушава техни права на собственост, авторски и сродните им права, както и права, произтичащи от регистрацията на изобретения, патенти, търговски марки, промишлени дизайни и други права на интелектуална собственост.
Член 10. Права, задължения и отговорности на Администратора  • Администраторът има право без да се обосновава да блокира достъпа на Потребител до Акаунта му или да премахне негови артикули. Администраторът има право да прави това, включително, но не само, когато Потребител (1) нарушава настоящото Споразумение, (2) вреди по какъвто и да било начин на други Потебители или самия Администратор, включително чрез оказване на негативно въздействие върху репутацията на „BiznesKatalog.com“.
  • В случай че Администраторът блокира Акаунта на Потребител - Потребителят трябва да получи предварително съгласие от Администратора, за да си създаде нов акаунт.
  • Промотирани артикули, които са в разрез с правилата, ще бъдат премахвани от администратора без предупреждение.
  • Администраторът не е страна или посредник по сделките, сключвани между Потребителите на Платформата. „BiznesKatalog.com“ не гарантира, че Потребителите са правоспособни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към трети страни или нарушаването от тяхна страна на права на трети лица.
  • Администраторът също така не носи отговорност за действия, предприети от потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия.
  • Администраторът не носи отговорност за качеството, безопасността или законността на продуктите и услугите, предлагани от Потребители, както и за валидността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.
  • Администраторът не носи отговорност за каквито и да е други публикации в Платформата или извън нея, които не са направени от самия Администратор.
  • Администраторът не носи отговорност за изпращаното от потребителите на BiznesKatalog.com съдържание под формата на текст, графики, рисунки или прикачени файлове до други потребители, но има право, без да е длъжен да го прави, да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под някаква форма нарушава настоящите общи условия за ползване на Платформата.Член 11. Поверителност  • Като използва платформата „BiznesKatalog.com“, Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от Администратора за нуждите на правилното функциониране на платформата BiznesKatalog.com съгласно споразумението между тях.
  • Личните данни, посочени от Потребителя, ще бъдат събрани и обработени от Администратора съгласно приложимите законови разпоредби и политиката за защита на поверителността, включена в Приложение No1.
  • Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия, промени или технически повреди в работата на платформата „BiznesKatalog.com“, както и друга информация, включително и рекламна от Администратора и негови партньори на електрониния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр или от който активира артикулите си. Потребителят може да оттегли това си съгласие по всяко време от секцията "Настройки".
  • Потребителят се съгласява снимките и съдържанието, публикувани в артикулите му, да бъдат използвани за бюлетини и други нужди на „BiznesKatalog.com“.Член 12. Оплаквания  • В случай, че тук посочените услуги не бъдат изпълнени от Администратора или не бъдат изпълнени съгласно настоящите разпоредби, потребителят има право да подаде оплакване в електронна форма (като използва формуляра за контакт) или чрез писмо до адреса на Администратора. Оплакването трябва да съдържа най-малко името на потребителя, електронния (този, чрез който се е регистрирал или публикувал артикули) или физическия му адрес, и описание на евентуалната нередност.
  • Всяко оплакване следва да бъде подадено в 14-дневен срок от настъпването на основанието за него. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.
  • В случай, че данните или информацията, описани в оплакването са недостатъчни, Администраторът ще се свърже със съответния потребител преди да разгледа оплакването му с искане за допълване на липсващите данни.
  • Администраторът разглежда всяко оплакване в рамките на 14 дни след получаването му.
  • Отговор на оплакване се изпраща само на имейл адреса, който потребителят е посочил в оплакването си.
  • В случай на каквито и да е спорове, свързани с настоящите общи условия, приложимо ще е българското право, като те ще се разглеждат от компетентния български съд.
Член 13. Изменение на Общите условия  • Администраторът може да измени Споразумението с Потребителя и да публикува нова версия на Споразумението за услугите, предоставяни в „BiznesKatalog.com“. Ако изрично не е указано друго, промяната влиза в сила от деня на публикуването ѝ.
  • Потребителят се задължава да следи и да се запознава с евентуалните изменения на Споразумението при всяко ползване на Платформата „BiznesKatalog.com“. Всяко използване на Платформата по какъвто и да е начин, само по себе си, ще се разбира като съгласие с направените от Администратора промени.
  • Отказът за приемане на промените води до прекратяване на договора с Администратора.
Член 14. Данни на Администратора  • Администраторът, осигуряващ функционирането на Платформата е „Арксейлс“ ЕООД с ЕИК 203796679.
  • Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. Казанлък 6100, жк. „Изток“ 74Приложение № 1: Политика за защита на личните данни  • Личните данни на потребителите - физически лица, както са определени в Закона за защита на личните данни се обработват от „Арксейлс“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. Казанлък 6100, жк. „Изток“ 74, дружество регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 203796679 (по-долу наричано „Оператор”).
  • Операторът отдава голямо значение на защитата на личните данни на Потребителите. Операторът ще полага дължимата грижа при избора и използването на съответните технически и организационни мерки, които гарантират защитата на обработваните данни, на мерките за информационна сигурност, включително, без ограничение, на системите за криптиране на данни. По-специално Операторът ще защитава данните срещу предоставянето им на неупълномощени лица, както и срещу обработването им в противоречие на приложимото законодателство. Операторът ще упражнява постоянен контрол върху процеса на обработка на данни, ще ограничава достъпа до данни, доколкото това е възможно и ще ги предоставя на трети лица обработващи данните, само когато това е необходимо за правилната и по-добра работа на Платформата или с цел проверка при съмнения за неправомерни действия от страна на потребителите на Платформата или трети лица.
  • Личните данни на Потребителите се обработват от Оператора в съответствие със Закона за защита на личните данни с цел сключване, определяне съдържанието на и прекратяването на Споразумението с потребителя и с цел предоставяне на услуги от Оператора на Платформата, включително свързване с Потребителите при администриране на BiznesKatalog.com (наричан тук за краткост „Платформата“) и изпълнението на каквито и да е други дейности, свързани с изпълнението на Споразумението с потребителя. Личните данни на Потребителите могат да бъдат използвани за проверка дали регистрираното лице изпълнява изискванията, посочени в Споразумението с потребителя или разпоредбите на закона, включително като бъдат предоставени на трети лица (включително, но не само банкови и финансови институции) при условията на настояща политика за защита на личните данни и закона дори при съмнения за каквито и да било нарушения. Личните данни ще бъдат обработвани също и със съгласието на Потребителите, за маркетингови цели, свързани с дейността на Оператора (включително Платформата) и за предоставянето на услуги от Оператора. Потребителят няма да получава маркетингова и търговска информация, ако не е дал съответното съгласие. Предоставянето на каквито и да е лични данни е доброволно. Лица, посещаващи Платформата, могат да разглеждат рекламните съобщения без да регистрират Акаунт и да предоставят лични данни.
  • Операторът ще гарантира, че Потребителите могат да упражняват своите права, произтичащи от Закона за защита на личните данни, включително правото на достъп до личните им данни и коригирането им и правото на контрол върху обработването на личните им данни в съответствие с принципите, залегнали в закона.
  • Като част от упражняването на правото на контрол върху обработването на собствените си лични данни, Потребителите имат право, в това число, да изпращат писмено искане за спиране на обработването на данните и да повдигат възражение срещу обработката, ако Операторът възнамерява да ги обработва за маркетингови цели, или срещу предаването им на администратор на данни или обработващ данните, различен от Оператора. Ако Потребителят е използвал Платформата в противоречие с разпоредбите на закона или Споразумението с потребителя, и по-специално, не изпълни всички условия по него, данните на Потребителя могат да бъдат запазени, а именно за установяване на отговорността и за предотвратяване на по-нататъшна незаконосъобразна употреба на услугите на Оператора. Личните данни могат да бъдат записвани и съхранявани от Оператора.
  • До личните данни на Потребителите може да се предостави достъп на лица, които са упълномощени от приложимите разпоредби на закона да ги получават, включително компетентните съдебни власти. Личните данни на Потребителите могат също да бъдат предавани на трети лица, посочени от Оператора, включително лица, на които Операторът е възложил да изпълняват дейности, свързани с услугите, предоставяни на Потребителите от Оператора на BiznesKatalog.com, в обхвата и за периода, необходим за предоставянето на Потребителите на услугите от Оператора.
  • Ако Операторът е уведомен, че Потребителят използва Платформата в противоречие с разпоредбите на Споразумението с потребителя или с приложимите разпоредби на закона, Операторът може да обработва личните данни на Потребителя в обхвата, необходим за установяването на отговорността на Потребителя.
  • Операторът си запазва правото да филтрира, блокира и изтрива съобщения, изпратени през вътрешната система за съобщения, в това число, ако те са спам, съдържат забранено съдържание или по друг начин представляват заплаха за сигурността на Потребителите или Операторът по своя преценка реши, че те нарушават по някакъв начин Споразумението му с потребителя.
  • Операторът ще използва IP адресите на компютрите на Потребителите, събирани по време на интернет връзката им със Платформата, за технически цели, свързани с администрирането на сървъра. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и да бъдат използвани само за статистически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни от Потребителите за целите на предоставяне на услуги на BiznesKatalog.com
  • Операторът декларира, че преминаването през уебстраниците на неговата Платформа генерира файлове - „бисквитки”, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на лицата, използващи Платформата, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който Платформата се използва. Лице, използващо Платформата, може да блокира процеса на генериране на файлове - „бисквитки” по всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. Операторът декларира, че когато опцията за записване на файлове – „бисквитки” е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Платформата, които могат да включват по- бавно от обичайното изпълнение на операции.Приложение № 2: Забранени артикули и услугиАртикули със забранено съдържание, които е забранено да бъдат публикувани на платформата:

 1. Материали със съдържание, което накърнява доброто име на трети лица.
 2. Снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.
 3. Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.
 4. Тютюн и тютюневи изделия.Приложение № 3: Платени услугиЦените за Промотиране варират в зависимост от желаната услуга. Точният размер на дължимата сума може да на страницата ТУК.

Използваме бисквитки, за да предоставим по-добро изживяване в уебсайта ни. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате да получавате бисквитки.